Algemene Voorwaarden

see Inleiding

Bijgevoegd document is de volledige (Engelstalige) partnerovereenkomst tussen ScaleLab
Network en YouTubers die zich aanmelden bij het netwerk. Op deze pagina vind je een korte,
Nederlandstalige samenvatting van alle punten. Heb je verdere vragen over ons netwerk of de
bepalingen in deze overeenkomst, stuur dan gerust een e-mail naar [email protected]

Samenvatting Partnerovereenkomst

1) Properties/content: je verklaart dat alle video’s op je kanaal van jou zijn, of dat je de
noodzakelijke rechten hebt om de video’s op je kanaal te uploaden.

2) License: gedurende de looptijd van de overeenkomst zal ScaleLab de advertentie-
inkomsten gerelateerd aan je video’s beheren en innen, en elke maand het afgesproken
deel daarvan afdragen aan jou als netwerkpartner.

3) Revenue share and payment terms: de opbrengst van advertentie-inkomsten op je video’s
wordt verdeeld in 20% voor ScaleLab en 80% voor jou als netwerkpartner. Deze inkomsten
worden elke maand uitbetaald, mits ze meer dan $1 zijn.

4) License to use intellectual property: je geeft ScaleLab het recht om jouw naam, content,
logo’s of artwork te gebruiken, bijvoorbeeld ter promotie/ondersteuning van je kanaal of
als onderdeel van ons kanalenportfolio.

5) Removal/modification of content: ScaleLab kan je verzoeken om bepaalde content te
verwijderen of aan te passen, als deze bijvoorbeeld in strijd is met de richtlijnen van
YouTube. Niet gehoor geven aan dergelijke verzoeken kan ertoe leiden dat de
overeenkomst beëindigd wordt.

6) Term of agreement: de overeenkomst begint op de datum van inschrijving en kan op elk
gewenst moment door beide partijen opgezegd worden, mits een opzegtermijn van 30
dagen in acht genomen wordt.

7) Obligations of content provider: als netwerkpartner moet je content uploaden die strookt
met de richtlijnen van YouTube en die niet de rechten van anderen schendt. Als je een
klacht m.b.t. copyright krijgt, dien je direct contact op te nemen met het netwerk. Je bent
bereid om advertenties in te schakelen op je video’s, tenzij dit in strijd is met de richtlijnen
van YouTube. Je sluit geen andere overeenkomsten af m.b.t. je kanaal die strijdig zijn met
de voorwaarden en geest van deze overeenkomst.

8) Ownership and control of properties: je blijft zelf volledig eigenaar en verantwoordelijk
voor de content die je op je kanaal uploadt.

9) Taxes: alle betalingen die gedaan worden vanuit deze overeenkomst zijn exclusief
belastingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen indien nodig.

10) Assignment: ScaleLab kan deze overeenkomst overdragen aan een derde partij na
schriftelijke kennisgeving aan de netwerkpartner. De netwerkpartner kan deze
overeenkomst niet overdragen aan derden.

11) Fraude: je mag mensen niet aansporen om op advertenties bij je video’s te klikken, of om
op andere manieren bijvoorbeeld de weergaven, abonnees of advertentie-inkomsten van je
video’s te verhogen. Als ScaleLab in oprechtheid vermoed dat er frauduleuze activiteiten op
het kanaal plaatsvinden, kan ScaleLab de betalingen aan het kanaal stopzetten tot het
probleem verholpen is, of direct de overeenkomst met de netwerkpartner beëindigen.

12) Nature or relationship: niets in deze overeenkomst kan geïnterpreteerd worden als een
fusie, joint venture, werkgever/werknemer relatie of iets anders dan een overeenkomst
tussen twee partijen. ScaleLab behoudt zich het recht voor om aanmeldingen om wat voor
reden dan ook te weigeren.

13) Confidentiality: beide partijen zullen de bepalingen van deze overeenkomst niet delen met
derden zonder toestemming van de andere partij. Daarnaast zullen beide partijen ook niet
vertrouwelijke informatie die binnen de uitvoering van deze overeenkomst gedeeld wordt
openbaar maken.

14) Representations and warranty: je verklaart dat je 18 jaar of ouder bent, of toestemming
hebt van een ouder/verzorger om deze overeenkomst af te sluiten. Je verklaart ook dat je
de volledige rechten hebt op je video’s en kanaal, zonder dat je hierbij de instemming van
een derde partij nodig hebt. Je vrijwaart ScaleLab van elke verantwoordelijkheid die
voortkomen uit een geschil rondom jouw content.

15) Disclaimer and limit on liability: beide partijen zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid voor
eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst.

16) Arbitration: geschillen die eventueel voortkomen uit deze overeenkomst worden
voorgelegd aan een onafhankelijke arbitragecommissie van de JAMS in Los Angeles
(https://www.jamsadr.com/).

17) Governing law and jurisdiction: deze overeenkomst valt onder de wetten van de staat
California in de Verenigde Staten.

18) Limitation of remedies: geen enkele handeling/omissie vanuit ScaleLab zal tot gevolg
hebben dat de overeenkomst nietig is, tenzij de netwerkpartner ScaleLab officieel en
schriftelijk in gebreke stelt en ScaleLab kan het gebrek niet binnen 10 werkdagen oplossen.

19) Miscellaneous/Entire Agreement: als één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst
door gerechtelijke bepaling niet stand houden, zal de rest van de overeenkomst
onverminderd van kracht blijven. Deze overeenkomst heeft prioriteit boven eventuele
andere afspraken (mondelijk of schriftelijk) tussen ScaleLab en de netwerkpartner.

Bijlage: Algemene Voorwaarden.pdf (Volledige versie in Google Docs)